Data Privacy Compliance in the Cloud
Made Easy

Understand Cloud and Data Protection Law in only 4 easy steps. Plus highly relevant legal information for 33 countries. Provided by EuroCloud and 53 European lawyers.

Legal Toolbox

Narzędzia prawne

CPC Icon Button

Umowa usługowa

CPC Icon Button

Umowa powierzenia przetwarzania danych

CPC Icon Button

Środki Transgraniczne

CPC Icon Button

Środki dotyczące Podwykonawców

CPC Icon Button

Przejrzyste Informacje dla Klienta

CPC Icon Button ×

Umowa usługowa

Umowa usługowa jest wymagana dla usługi chmurowej. W Umowie usługowej określone są zobowiązania Klienta Usługi Chmurowej ("CSC") i Dostawcy Usługi Chmurowej ("CSP"). Podstawowym obowiązkiem CSC jest uiszczanie opłat serwisowych. Podstawowym obowiązkiem CSP jest dostarczanie usługi chmurowej. Od stron zależy czy umowa zawiera dalsze postanowienia i w jakim zakresie (np. zapisy dotyczące opóżnień w płatności, blokowanie usługi, poziom usług, dostępność, wydajność, itd.). 

Tzw. "Prawne Narzędzie CPC" zawiera, oprócz ogólnie wymaganej Umowy usługowej, cztery dodatkowe narzędzia:

CPC Icon Button ×

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa powierzenia przetwarzania danych jest umową, dla której wymagania dotyczące tresći określają przepisy prawa krajowego. Jeżeli umowa spełnia te wymagania, to zaangażowanie dostawcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

W związku z tym, jest to preferowany spoósb angażowania dostawców.

CPC Icon Button ×

Środki Transgraniczne

Pakiet "Środki Transgraniczne" zawiera wytyczne dotyczące stosowania odpowiednich środków ochrony danych przekazywanych do państwa trzeciego. Istnieje wiele różnic w wymaganiach, które muszą być spełnione w zależności od państwa, do którego  dane są eksportowane.

CPC Icon Button ×

Środki dotyczące Podwykonawców

Pakiet "Podwykonawca" zawiera wytyczne dotyczące korzystania przez CSP z podwykonawców. Korzystanie przez CSP z podwykonawców rodzi szczególne wymagania w związku 

z  warunkami zawartymi w  Umowie powierzenia przetwarzania danych oraz potencjalnym dalszym transgranicznym przetwarzanuem danych.

CPC Icon Button ×

Przejrzyste Informacje dla Klienta

Zaangażowanie podwykonawców zobowiązuje w szczególności do zapewnienia transparentności świadczenia usługi. Narzedzie "Przejrzysta Informacja" opisuje i wyjaśnia ten obowiązek.

Krok 1

W pierwszym etapie Kontroli Zgodności Ochrony Danych Chmury (z ang. Cloud Privacy Check, CPC) sprawdzamy czy dana transakcja dotyczy w jakikolwiek sposób danych osobowych.

Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, to nie są wymagne dodatkowe środki ochrony danych. Jedynym narzędziem prawnym jest Umowa usługowa zawarta pomiędzy Dostawcą Usługi Chmurowej i Klientem Usługi Chmurowej.

Tak

Jeżeli odpwoiedź brzmi TAK, należy wykonać kolejny krok CPC.

Krok 2

W drugim etapie CPC sprawdzamy czy osoby trzecie są zaangażowane w konfigurowanie chmury, przetwarzanie danych osbowych lub czy mają dostęp do danych osobowych.

Nie

Kluczowy jest tutaj schemat usługi chmurowej. Z tego powodu prawnik musi przeanalizować i zrozumieć konfigurację techniczną usługi np. schemat usługi. W schemacie usługi może zostać zdefiniowany punkt transformacji. Jeżeli dostęp Dostawcy Usługi Chmurowej nie przekracza punkt transformacji, to nie są wymagane dodatkowe środki ochrony danych. W związku z tym analiza CPC może zostać zakończona. Jedynym narzędziem prawnym jest Umowa usługowa zawarta pomiędzy Dostawcą Usługi Chmurowej i Klientem Usługi Chmurowej.

Tak

Jeżeli punkt transformacji zostanie przekroczony przez Dostawcę Usługi Chmurowej, to konieczne będzie wdrożenie dodatkowych środków kontroli. W szczególności, powinna zostać zawarta Umowa powierzania przetwarzania danych. Po drugim etapie należy przejść do testu z etapu trzeciego i czwartego.

Krok 3

W trzecim etapie CPC, sprawdzamy czy dane opuszczają jurysdykcję Klienta Usługi Chmurowej.

Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, to nie są wymagne dodatkowe środki ochrony danych i można przejść do etapu czwartego analizy.

Tak

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, to należy wdrożyć pakiet "Transgraniczność". Pakiet ten obejmuje pewne wymogi formalne (zawarcie Standardowych Klauzul Umownych z Dostawcą Usługi chmurowej oraz zawiadomienie odpowiednich organów państwowych, jeżeli jest to wymagane). Następnie przechodzimy do etapu czwartego.

Krok 4

W etapie czwartym sprawdzamy, czy Dostawca Usługi Chmurowej korzysta z podwykonawców.

Nie

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, to CPC może zostać zakończone i nie są wymagne dodatkowe środki ochrony danych.

Tak

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, należy zastosować środki z pakietu "Podwykonawca". Pakiet ten wymaga, żeby Dostawca Usługi Chmurowej nałożył na podwykonawców obowiązki, które sam posiada w stosunku do Klineta Usługi Chmurowej.

Dodatkowo, Klient Usługi Chmurowej powinien zostać poinfomrowany o fakcie zaangażowania podwykonawców i o miejscu ich działalności. Czynność, o której mowa to "Dostarczenie Informajci Klientowi Usługi Chmurowej". Celem tego środka jest zwiększenie przejrzystości.

Contributors

PL submission contributed by:

CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag

Country Report (preview)

UNITED KINGDOM – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Emily Jones

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In the United Kingdom, the DPA-UK is called the “Data Protection Act 1998”. An online retrievable legal text for the...

Austria

Das DSG-AT schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information. Für die Frage, ob in pseudonymisierten Daten oder verschlüsselten Daten ein Personenbezug erkennbar bleibt, kommt es auf den Horizont des Empfängers an.

Austria

Das DSG-AT schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information. Für die Frage, ob in pseudonymisierten Daten oder verschlüsselten Daten ein Personenbezug erkennbar bleibt, kommt es auf den Horizont des Empfängers an.

Grenzüberschreitender Datentransfer

Im Cross-Border Transfer über IT-Schengen hinaus ist der CSP unabhängig vom CSC befugt, eine Genehmigung bei der DSB-AT zu beantragen, wenn er einen bestimmten weiteren Subdienstleister aus dem Ausland heranziehen will.

Einbindung von Subunternehmern

Der CSP darf Subdienstleister nur mit Billigung des CSC einsetzen. Dies bedingt, dass der CSP den CSC vor dem Beizug von Subdienstleistern informiert haben muss. Auf Anfrage muss der CSC dem CDS den Namen von beigezogenen Subunternehmern bekannt geben. Der CSC hat ein Vetorecht gegen den Beizug von Subdienstleistern.

Country Report (preview)

AUSTRIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor: Prof. Clemens Thiele

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Austria, the national data protection act ("DPA-AT") is called “Datenschutzgesetz 2000 (Federal Data Protection Act...

Country Report (preview)

BELGIUM – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Belgium, the national data protection act (hereinafter: DPA-BE) is called the Act of 8 December 1992 on the Protection of Privacy in...

Country Report (preview)

BULGARIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Mitko Karushkov

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Bulgaria, the national data protection act ("DPA-BG") is called “Law for Protection of Personal Data”. An online...

Switzerland

Das DSG-CH schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information.
Das DSG-CH kennt die Kategorie der Persönlichkeitsprofile. Ein Persönlichkeitsprofil ist eine Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt. Persönlichkeitsprofile sind den besonders schützenswerten Informationen (Sensiblen Personendaten) gleichgestellt. Der DBS-CH behandelt pseudonymisierte Daten als Personendaten. Die Rechtsfolgen richten sich nach einem "risikobasierten Ansatz". Der DSB-CH hat sich gegen die Beurteilung allein aus Empfängersicht ausgesprochen.

Switzerland

Das DSG-CH schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information.
Das DSG-CH kennt die Kategorie der Persönlichkeitsprofile. Ein Persönlichkeitsprofil ist eine Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt. Persönlichkeitsprofile sind den besonders schützenswerten Informationen (Sensiblen Personendaten) gleichgestellt. Der DBS-CH behandelt pseudonymisierte Daten als Personendaten. Die Rechtsfolgen richten sich nach einem "risikobasierten Ansatz". Der DSB-CH hat sich gegen die Beurteilung allein aus Empfängersicht ausgesprochen.

Grenzüberschreitender Datentransfer

Grenzüberschreitender Datentransfer, der über genehmigte Mustervertragsklauseln oder über Binding Corporate Rules gerechtfertigt wird, ist zu melden.

Einbindung von Subunternehmern

Es gibt keine ausdrückliche Pflicht, beigezogene Subunternehmer namentlich zu nennen. Allerdings kann sich eine solche Pflicht im Einzelfall aus den Umständen ergeben (Angemessenheitsprüfung).

Country Report (preview)

Differential report missing

Country Report (preview)

CZECH REPUBLIC – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Tomáš Nielsen, Ivana Nemčeková

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In the Czech Republic, the national data protection act ("DPA-CZ") is called “Act No. 101/2000 Coll.,...

Germany

Das DSG-DE schützt nur natürliche Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information. Juristische Personen sind grundsätzlich nicht geschützt. Eine Ausnahme enthalten die Datenschutzbestimmungen den deutschen Telekommunikationsgesetzes (TKG). Die Datenschutzbestimmungen des TKG gelten auch für juristische Personen, soweit es um Verkehrsdaten geht.

Das Datenschutzrecht findet auch auf pseudonymisierte Daten anwendbar. Allein auf anyonimiserte Daten findet das Datenschutzrecht nicht mehr Anwendung. Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden haben den Standpunkt eingenommen, dass das Datenschutzrecht auch dann bei der Nutzung eines Cloud Services zu beachten ist, wenn die in die Cloud ausgelagerten Daten, so verschlüsselt sind, dass der CSP sie nicht der jeweiligen Person zuordnen kann. Dieser Ansatz ist aufgrund seiner Begründung jedoch umstritten.

Für sog. besondere personenbezogene Daten gilt eine Spezialregelung. Nach dieser scheidet eine Verarbeitung solcher Daten in der Cloud außerhalb einer Auftragsdatenverarbeitung in der EU bzw. des EWR aus (zulässig selbstverständlich bei Vorliegen einer Einwilligung des CDS). Solche besondere personenbezogene Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

Einbindung von Dritten

Ein Dienstleister, der vom CSC als Auftragsdatenverarbeiter im Sinne des DSG-DE beauftragt wird, gilt nicht als Dritter im Sinne des DSG-DE. Das DSG-DE setzt für die Privilegierungswirkung jedoch – vereinfacht – die folgenden Eckpunkte voraus:

  • Sorgfältige Auswahl des CSP durch den CSC 
  • Regelmäßige Prüfung des CSP durch den CSC in Bezug auf IT-Sicherheit 
  • Weisungsgebundenheit des CSP gegenüber dem CSC 
  • Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung nach den Vorgaben des DSG-DE 
  • Schriftform des Vertrags über die Auftragsdatenverarbeitung 


Für alle Länder, die nicht zur EU oder dem EWR gehören, gilt die Privilegierung nicht. Dabei bleibt es selbst dann, wenn für diese Länder durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau anerkannt worden ist. Das hat folgende praktische Konsequenz für die Zulässigkeitsbewertung der Einbeziehung eines Dritten:

  • innerhalb der EU/des EWR: eine inhaltlich und formell korrekt aufgesetzte Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung macht den Einbezug des Dritten zulässig. 
  • außerhalb der EU/des EWR: Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit ist anhand einer Interessenabwägung zu bewerten. Die Existenz der formell und inhaltlich korrekt zu Stande gekommenen Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung wirkt sich positiv aus auf die Interessenabwägung und damit auf die Zulässigkeit der Einbeziehung des Dritten. 


Bei grenzüberschreitendem Datentransfer sind weitere Anforderungen zu beachten (hierzu nachfolgend Ziffer 4). Jedenfalls auf Nachfrage muss der CSC dem CDS den Namen des Dienstleisters und auch den Ort der Datenverarbeitung bekannt geben.

Es ist durch den CSC gegenüber dem CSP vertraglich die Herausgabe- oder physische Löschungsverpflichtung des CSP für die im Auftrag des CSC verarbeiteten Daten nach Beendigung des Auftragsdatenverhältnisses zu regeln.

Grenzüberschreitender Datentransfer

Bei Nutzung eines Cloud-Services in einem Drittstaat bzw. einem Zugriff auf personenbezogene Daten aus einem Drittstaat sind weitere Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu ergreifen. Dies sind die Instrumente (z.B. EU-Standardvertrag, durch die Aufsichtsbehörden genehmigter Individualvertrag), die auch in den anderen EU-Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Als deutsche Besonderheit kommen zwei Aspekte hinzu:

Bei der Verwendung EU-Standardverträgen besteht keine Anzeigepflicht und kein Genehmigungserfordernis. Allein individuell gestaltete Verträge müssen den Aufsichtsbehörden zur Genehmigung vorgelegt werden, damit sie datenschutzrechtlich rechtfertigende Wirkung haben. Für Binding Corporate Rules bestehen Sonderregelungen.

Nach Ansicht der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden in der Orientierungshilfe müssen in jedem Fall ergänzend zu den vorstehenden Gestaltungen Vereinbarungen nach den inhaltlichen Maßgaben der Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung getroffen werden.

Einbindung von Subunternehmern

Der Subunternehmer muss in jedem Fall vertraglich durch den CSP eingebunden werden und gegenüber dem CSC transparent gemacht werden. Der CSC muss auch eine Möglichkeit haben, die Einbindung von weiteren Subunternehmern zu „steuern“; er muss zumindest die Möglichkeit haben, der Einbeziehung von Subunternehmen zu widersprechen. Hierzu müssen ihm die Subunternehmer so rechtzeitig benannt werden, dass er deren Einbindung effektiv widersprechen kann.

Die Vereinbarung muss auch dem CSC die Rechte gegenüber dem Subunternehmer einräumen, welche der CSC gegenüber dem CSP hat.

Country Report (preview)

GERMANY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Dr. Jens Eckhardt

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Germany, the national data protection act ("DPA-DE") is called “Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)”. An online retrievable...

Country Report (preview)

DENMARK – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): NJORD Law Fim

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Denmark, the national data protection act ("DPA-DK") is called “persondataloven”. An online retrievable legal text for the...

Country Report (preview)

ESTONIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Mari-Liis Orav

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Estonia, the national data protection act ("DPA-EE") is called “Isikuandmete kaitse seadus”. An online retrievable legal...

Country Report (preview)

SPAIN – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): 

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Spain, the national data protection act ("DPA-ES") is called “ABC”. An online retrievable legal text for the DPA-ES in English can be...

Country Report (preview)

FINLAND – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Erkko Korhonen, Hannes Snellman Attorneys Ltd.

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Finland, the national data protection act ("DPA-FI") is called “Personal Data Act...

Country Report (preview)

FRANCE – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Me Eric Le Quellenec, Directeur du département Informatique conseil, Cabinet Alain Bensoussan Selas

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In France, the national data protection...

Country Report (preview)

GREECE – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Takis Kakouris & Mary Deligianni, Zepos & Yannopoulos

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Greece, the national data protection act ("DPA-GR") is Law 2472/1997. An online...

Country Report (preview)

Differential report missing

Country Report (preview)

HUNGARIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Nelly Kocsomba

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Hungary, the national data protection act ("DPA-HU") is called Act CXII of 2011 on the Right of Informational...

Country Report (preview)

Differential report missing

Country Report (preview)

ITALY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Italy, the national data protection act ("DPA-IT") is called “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”. An online retrievable...

Country Report (preview)

LITHUANIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Andrius Iškauskas

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Lithuania, the national data protection act ("DPA-LT") is called Republic of Lithuania law on legal protection of...

Country Report (preview)

LUXEMBOURG – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Me Roy REDING

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Luxembourg, the national data protection act ("DPA-LU") is called “Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection...

Country Report (preview)

LATVIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Dmitrijs Nikolajenko

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Latvia, the national data protection act ("DPA-LV") is called Datu Valsts Inspekcija (Data State Inspectorate). An...

Country Report (preview)

MONACO – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): GIACCARDI, Thomas

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Monaco, the national data protection act ("DPA-MC") is called “Loi relative à la protection des informations...

Country Report (partial)

REPUBLIC OF MACEDONIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Valentin Fetadzokoski

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Republic of Macedonia, the national data protection act ("DPA-MK") is called “Law on Personal Data...

Country Report (preview)

MALTA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Dr. Gege Gatt, Dr. Antonio Ghio, Dr. Thomas Bugeja

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Malta, the national data protection act ("DPA-MT") is called “Data Protection Act"...

Country Report (preview)

THE NETHERLANDS – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): I.M. Tempelman

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In the Netherlands, the national data protection act ("DPA-NL") is called “Wbp”. An online retrievable legal text for...

Country Report (preview)

NORWAY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Øystein Flagstad

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Norway, the national data protection act ("DPA-NO") is called "Personopplysningsloven". The DPA-NO has a number of...

Country Report (preview)

POLAND – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Poland, the national data protection act ("DPA-PL") is called “GIODO”. An online retrievable legal text for the DPA-PL in English can be...

Country Report (preview)

PORTUGAL – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Ricardo Henriques

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Portugal, the national data protection act ("DPA-PT") is called “Lei n.o 67/98 de 26 de Outubro - Lei da Proteção de...

Country Report (preview)

ROMANIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Alexandru Campean, Andreea Alexandru

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Romania, the national data protection act ("DPA-RO") is called “Law no. 677/2001 on the protection...

Country Report (preview)

REPUBLIC OF SERBIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Labud Raznatovic

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Serbia, data protection is regulated by the ("DPA-RS") is called “Zakon o zaštiti podataka o ličnosti / Law...

Country Report (preview)

SWEDEN – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Sweden, the national data protection act ("DPA-SE") is called “ABC”. An online retrievable legal text for the DPA-SE in English can be...

Country Report (preview)

SLOVAKIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Slovakia, the national data protection act ("DPA-SK") is called “Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení...

Country Report (preview)

TURKEY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Begüm Okumus - Bensu Aydın

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Turkey, there is no national data protection law in force for the time being but there is a Draft Law which is...