Data Privacy Compliance in the Cloud
Made Easy

Understand Cloud and Data Protection Law in only 4 easy steps. Plus highly relevant legal information for 33 countries. Provided by EuroCloud and 53 European lawyers.

Legal Toolbox

Juridisk verktygslåda

CPC Icon Button

Molntjänstavtal

CPC Icon Button

Personuppgiftsbiträdesavtal

CPC Icon Button

Gränsöverskridande åtgärder

CPC Icon Button

Underleverantörsåtgärder

CPC Icon Button

Kundmeddelande för ökad transparens

CPC Icon Button ×

Molntjänstavtal

Det är nödvändigt att ha ett avtal för molntjänster. I molntjänstavtalet regleras molntjänstkundens (CSC) och molntjänstleverantörens (CSP) skyldigheter i relation till tjänsten utifrån ett civilrättsligt perspektiv. Av CSCs förpliktelser som definieras i avtalet är den mest grundläggande betalning av avgifter för tjänsten. CSPs grundläggande skyldighet enligt avtalet är tillhandahållandet av molntjänsten. Huruvida andra bestämmelser inkluderas i avtalet, och vad dessa bestämmelser reglerar, beror på avtalsparternas behov (t.ex. kan bestämmelser om sen betalning, blockering av tjänsten, servicenivå, tillgänglighet och utförande väljas till).

Utöver molntjänstavtalet som generellt sett behövs, finns det i "CPC juridiska verktyg" ytterligare fyra instrument.

CPC Icon Button ×

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtals innehåll regleras av nationella regler. Om dessa krav uppfylls kommer personuppgiftsbiträdets roll att vara definierad i avtalet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför är det att föredra att involvera leverantörer på det sättet.

CPC Icon Button ×

Gränsöverskridande åtgärder

Paketet för "Gränsöverskridande åtgärder" inkluderar riktlinjer för hur gränsöverskridande behandling kan ske lagenligt. Beroende på vilket land uppgifterna ska överföras till finns olika aspekter som måste övervägas.

CPC Icon Button ×

Underleverantörsåtgärder

Paketet för "Underleverantörsåtgärder" innehåller riktlinjer för hur underleverantörer kan anlitas av CSP. Speciella krav gäller för det här upplägget eftersom det finns personuppgiftsbiträdesavtal och även gränsöverskridande behandling kan vara aktuellt.

CPC Icon Button ×

Kundmeddelande för ökad transparens

Anlitande av underleverantörer leder till ett krav på transparens för CSP i dennes relation till CSC. Verktyget "Transparensmeddelande" tillhandahålls på grund av detta krav och förklarar denna skyldighet.

Steg 1

I första steget av Cloud Privacy Check (CPC), utreds om personlig identifierbar information hanteras.

Nej

Om svaret är NEJ krävs inga vidare åtgärder gällande personuppgifter. Om så är fallet behövs enbart ett avtal mellan molntjänstleverantören och molntjänstkunden.

Ja

Om svaret är JA, behöver steg två av CPC gås igenom.

Steg 2

I det andra steget av CPC utreds om en tredje part som är del av molnupplägget behandlar personuppgifter eller har tillgång till dessa.

Nej

Det tekniska upplägget som tillhandahålls är av avgörande betydelse. Därför behöver en jurist analysera och förstå det tekniska upplägget d.v.s. hur tjänsten är utformad. Det kan dras en gräns i hur tjänsten är utformad. Om gränsen inte passeras innebär det att det tekniska upplägget inte är relevant från ett dataskyddsperspektiv, vilket gör att fortsatt analys med CPC inte behöver göras. Det enda instrumentet som behöver tas fram är då molntjänstavtalet.

Ja

Om gränsen har passerats innebär det att fler kontroller måste implementeras. Särskilt kommer ett personuppgiftsbiträdesavtal behöva ingås utöver molntjänstavtalet. Efter steg två måste den tredje och fjärde delen av testet utföras.

Steg 3

I steg tre av CPC undersöks om uppgifterna lämnar jurisdiktionen av molntjänstkundens land.

Nej

Om svaret är NEJ behöver inga fler dataskyddsinstrument tas fram för detta steg, och analysen kan gå vidare till steg fyra.

Ja

Om svaret är JA behöver paketet 'Gränsöverskridande' tillämpas. Paketet innebär en del pappersarbete (t.ex. kan det bli nödvändigt att introducera EUs modelklausuler i relation till molntjänstleverantören, registrering under EU-US Privacy Shield eller implementering av bindande företagsinterna regler). Sedan är det dags att gå över till steg fyra.

Steg 4

I det fjärde steget blir frågan om molntjänstleverantören anlitar underleverantörer.

Nej

Om svaret är NEJ, kan CPC slutföras och inga fler instrument behöver tas fram.

Ja

Om svaret är JA, behöver paketet med 'Underleverantörsåtgärder' implementeras.

Paketet medför att molntjänstleverantören måste se till att underleverantören har samma skyldigheter som molntjänstleverantören har gentemot molntjänstkunden. Vidare bör molntjänstkunden bli informerad om att en underleverantör har anlitats och var underleverantören verkar. Vad som bör användas är här 'Meddelande till molntjänstkund'. Syftet med detta är att öka transparensen.

Contributors

Swedish submission contributed by

CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag
CPC Country Flag

Country Report (preview)

UNITED KINGDOM – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Emily Jones

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In the United Kingdom, the DPA-UK is called the “Data Protection Act 1998”. An online retrievable legal text for the...

Austria

Das DSG-AT schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information. Für die Frage, ob in pseudonymisierten Daten oder verschlüsselten Daten ein Personenbezug erkennbar bleibt, kommt es auf den Horizont des Empfängers an.

Austria

Das DSG-AT schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information. Für die Frage, ob in pseudonymisierten Daten oder verschlüsselten Daten ein Personenbezug erkennbar bleibt, kommt es auf den Horizont des Empfängers an.

Grenzüberschreitender Datentransfer

Im Cross-Border Transfer über IT-Schengen hinaus ist der CSP unabhängig vom CSC befugt, eine Genehmigung bei der DSB-AT zu beantragen, wenn er einen bestimmten weiteren Subdienstleister aus dem Ausland heranziehen will.

Einbindung von Subunternehmern

Der CSP darf Subdienstleister nur mit Billigung des CSC einsetzen. Dies bedingt, dass der CSP den CSC vor dem Beizug von Subdienstleistern informiert haben muss. Auf Anfrage muss der CSC dem CDS den Namen von beigezogenen Subunternehmern bekannt geben. Der CSC hat ein Vetorecht gegen den Beizug von Subdienstleistern.

Country Report (preview)

AUSTRIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor: Prof. Clemens Thiele

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Austria, the national data protection act ("DPA-AT") is called “Datenschutzgesetz 2000 (Federal Data Protection Act...

Country Report (preview)

BELGIUM – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Belgium, the national data protection act (hereinafter: DPA-BE) is called the Act of 8 December 1992 on the Protection of Privacy in...

Country Report (preview)

BULGARIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Mitko Karushkov

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Bulgaria, the national data protection act ("DPA-BG") is called “Law for Protection of Personal Data”. An online...

Switzerland

Das DSG-CH schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information.
Das DSG-CH kennt die Kategorie der Persönlichkeitsprofile. Ein Persönlichkeitsprofil ist eine Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt. Persönlichkeitsprofile sind den besonders schützenswerten Informationen (Sensiblen Personendaten) gleichgestellt. Der DBS-CH behandelt pseudonymisierte Daten als Personendaten. Die Rechtsfolgen richten sich nach einem "risikobasierten Ansatz". Der DSB-CH hat sich gegen die Beurteilung allein aus Empfängersicht ausgesprochen.

Switzerland

Das DSG-CH schützt auch juristische Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information.
Das DSG-CH kennt die Kategorie der Persönlichkeitsprofile. Ein Persönlichkeitsprofil ist eine Zusammenstellung von Daten, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt. Persönlichkeitsprofile sind den besonders schützenswerten Informationen (Sensiblen Personendaten) gleichgestellt. Der DBS-CH behandelt pseudonymisierte Daten als Personendaten. Die Rechtsfolgen richten sich nach einem "risikobasierten Ansatz". Der DSB-CH hat sich gegen die Beurteilung allein aus Empfängersicht ausgesprochen.

Grenzüberschreitender Datentransfer

Grenzüberschreitender Datentransfer, der über genehmigte Mustervertragsklauseln oder über Binding Corporate Rules gerechtfertigt wird, ist zu melden.

Einbindung von Subunternehmern

Es gibt keine ausdrückliche Pflicht, beigezogene Subunternehmer namentlich zu nennen. Allerdings kann sich eine solche Pflicht im Einzelfall aus den Umständen ergeben (Angemessenheitsprüfung).

Country Report (preview)

Differential report missing

Country Report (preview)

CZECH REPUBLIC – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Tomáš Nielsen, Ivana Nemčeková

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In the Czech Republic, the national data protection act ("DPA-CZ") is called “Act No. 101/2000 Coll.,...

Germany

Das DSG-DE schützt nur natürliche Personen in Bezug auf die sie beschreibende Information. Juristische Personen sind grundsätzlich nicht geschützt. Eine Ausnahme enthalten die Datenschutzbestimmungen den deutschen Telekommunikationsgesetzes (TKG). Die Datenschutzbestimmungen des TKG gelten auch für juristische Personen, soweit es um Verkehrsdaten geht.

Das Datenschutzrecht findet auch auf pseudonymisierte Daten anwendbar. Allein auf anyonimiserte Daten findet das Datenschutzrecht nicht mehr Anwendung. Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden haben den Standpunkt eingenommen, dass das Datenschutzrecht auch dann bei der Nutzung eines Cloud Services zu beachten ist, wenn die in die Cloud ausgelagerten Daten, so verschlüsselt sind, dass der CSP sie nicht der jeweiligen Person zuordnen kann. Dieser Ansatz ist aufgrund seiner Begründung jedoch umstritten.

Für sog. besondere personenbezogene Daten gilt eine Spezialregelung. Nach dieser scheidet eine Verarbeitung solcher Daten in der Cloud außerhalb einer Auftragsdatenverarbeitung in der EU bzw. des EWR aus (zulässig selbstverständlich bei Vorliegen einer Einwilligung des CDS). Solche besondere personenbezogene Daten sind Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

Einbindung von Dritten

Ein Dienstleister, der vom CSC als Auftragsdatenverarbeiter im Sinne des DSG-DE beauftragt wird, gilt nicht als Dritter im Sinne des DSG-DE. Das DSG-DE setzt für die Privilegierungswirkung jedoch – vereinfacht – die folgenden Eckpunkte voraus:

  • Sorgfältige Auswahl des CSP durch den CSC 
  • Regelmäßige Prüfung des CSP durch den CSC in Bezug auf IT-Sicherheit 
  • Weisungsgebundenheit des CSP gegenüber dem CSC 
  • Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung nach den Vorgaben des DSG-DE 
  • Schriftform des Vertrags über die Auftragsdatenverarbeitung 


Für alle Länder, die nicht zur EU oder dem EWR gehören, gilt die Privilegierung nicht. Dabei bleibt es selbst dann, wenn für diese Länder durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau anerkannt worden ist. Das hat folgende praktische Konsequenz für die Zulässigkeitsbewertung der Einbeziehung eines Dritten:

  • innerhalb der EU/des EWR: eine inhaltlich und formell korrekt aufgesetzte Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung macht den Einbezug des Dritten zulässig. 
  • außerhalb der EU/des EWR: Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit ist anhand einer Interessenabwägung zu bewerten. Die Existenz der formell und inhaltlich korrekt zu Stande gekommenen Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung wirkt sich positiv aus auf die Interessenabwägung und damit auf die Zulässigkeit der Einbeziehung des Dritten. 


Bei grenzüberschreitendem Datentransfer sind weitere Anforderungen zu beachten (hierzu nachfolgend Ziffer 4). Jedenfalls auf Nachfrage muss der CSC dem CDS den Namen des Dienstleisters und auch den Ort der Datenverarbeitung bekannt geben.

Es ist durch den CSC gegenüber dem CSP vertraglich die Herausgabe- oder physische Löschungsverpflichtung des CSP für die im Auftrag des CSC verarbeiteten Daten nach Beendigung des Auftragsdatenverhältnisses zu regeln.

Grenzüberschreitender Datentransfer

Bei Nutzung eines Cloud-Services in einem Drittstaat bzw. einem Zugriff auf personenbezogene Daten aus einem Drittstaat sind weitere Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu ergreifen. Dies sind die Instrumente (z.B. EU-Standardvertrag, durch die Aufsichtsbehörden genehmigter Individualvertrag), die auch in den anderen EU-Mitgliedsstaaten vorgesehen sind. Als deutsche Besonderheit kommen zwei Aspekte hinzu:

Bei der Verwendung EU-Standardverträgen besteht keine Anzeigepflicht und kein Genehmigungserfordernis. Allein individuell gestaltete Verträge müssen den Aufsichtsbehörden zur Genehmigung vorgelegt werden, damit sie datenschutzrechtlich rechtfertigende Wirkung haben. Für Binding Corporate Rules bestehen Sonderregelungen.

Nach Ansicht der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden in der Orientierungshilfe müssen in jedem Fall ergänzend zu den vorstehenden Gestaltungen Vereinbarungen nach den inhaltlichen Maßgaben der Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung getroffen werden.

Einbindung von Subunternehmern

Der Subunternehmer muss in jedem Fall vertraglich durch den CSP eingebunden werden und gegenüber dem CSC transparent gemacht werden. Der CSC muss auch eine Möglichkeit haben, die Einbindung von weiteren Subunternehmern zu „steuern“; er muss zumindest die Möglichkeit haben, der Einbeziehung von Subunternehmen zu widersprechen. Hierzu müssen ihm die Subunternehmer so rechtzeitig benannt werden, dass er deren Einbindung effektiv widersprechen kann.

Die Vereinbarung muss auch dem CSC die Rechte gegenüber dem Subunternehmer einräumen, welche der CSC gegenüber dem CSP hat.

Country Report (preview)

GERMANY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Dr. Jens Eckhardt

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Germany, the national data protection act ("DPA-DE") is called “Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)”. An online retrievable...

Country Report (preview)

DENMARK – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): NJORD Law Fim

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Denmark, the national data protection act ("DPA-DK") is called “persondataloven”. An online retrievable legal text for the...

Country Report (preview)

ESTONIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Mari-Liis Orav

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Estonia, the national data protection act ("DPA-EE") is called “Isikuandmete kaitse seadus”. An online retrievable legal...

Country Report (preview)

SPAIN – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): 

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Spain, the national data protection act ("DPA-ES") is called “ABC”. An online retrievable legal text for the DPA-ES in English can be...

Country Report (preview)

FINLAND – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Erkko Korhonen, Hannes Snellman Attorneys Ltd.

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Finland, the national data protection act ("DPA-FI") is called “Personal Data Act...

Country Report (preview)

FRANCE – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Me Eric Le Quellenec, Directeur du département Informatique conseil, Cabinet Alain Bensoussan Selas

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In France, the national data protection...

Country Report (preview)

GREECE – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Takis Kakouris & Mary Deligianni, Zepos & Yannopoulos

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Greece, the national data protection act ("DPA-GR") is Law 2472/1997. An online...

Country Report (preview)

Differential report missing

Country Report (preview)

HUNGARIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Nelly Kocsomba

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Hungary, the national data protection act ("DPA-HU") is called Act CXII of 2011 on the Right of Informational...

Country Report (preview)

Differential report missing

Country Report (preview)

ITALY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Italy, the national data protection act ("DPA-IT") is called “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”. An online retrievable...

Country Report (preview)

LITHUANIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Andrius Iškauskas

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Lithuania, the national data protection act ("DPA-LT") is called Republic of Lithuania law on legal protection of...

Country Report (preview)

LUXEMBOURG – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Me Roy REDING

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Luxembourg, the national data protection act ("DPA-LU") is called “Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection...

Country Report (preview)

LATVIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Dmitrijs Nikolajenko

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Latvia, the national data protection act ("DPA-LV") is called Datu Valsts Inspekcija (Data State Inspectorate). An...

Country Report (preview)

MONACO – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): GIACCARDI, Thomas

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Monaco, the national data protection act ("DPA-MC") is called “Loi relative à la protection des informations...

Country Report (partial)

REPUBLIC OF MACEDONIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Valentin Fetadzokoski

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Republic of Macedonia, the national data protection act ("DPA-MK") is called “Law on Personal Data...

Country Report (preview)

MALTA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Dr. Gege Gatt, Dr. Antonio Ghio, Dr. Thomas Bugeja

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Malta, the national data protection act ("DPA-MT") is called “Data Protection Act"...

Country Report (preview)

THE NETHERLANDS – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): I.M. Tempelman

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In the Netherlands, the national data protection act ("DPA-NL") is called “Wbp”. An online retrievable legal text for...

Country Report (preview)

NORWAY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Øystein Flagstad

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Norway, the national data protection act ("DPA-NO") is called "Personopplysningsloven". The DPA-NO has a number of...

Country Report (preview)

POLAND – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Poland, the national data protection act ("DPA-PL") is called “GIODO”. An online retrievable legal text for the DPA-PL in English can be...

Country Report (preview)

PORTUGAL – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Ricardo Henriques

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Portugal, the national data protection act ("DPA-PT") is called “Lei n.o 67/98 de 26 de Outubro - Lei da Proteção de...

Country Report (preview)

ROMANIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Alexandru Campean, Andreea Alexandru

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Romania, the national data protection act ("DPA-RO") is called “Law no. 677/2001 on the protection...

Country Report (preview)

REPUBLIC OF SERBIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Labud Raznatovic

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Serbia, data protection is regulated by the ("DPA-RS") is called “Zakon o zaštiti podataka o ličnosti / Law...

Country Report (preview)

SWEDEN – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Sweden, the national data protection act ("DPA-SE") is called “ABC”. An online retrievable legal text for the DPA-SE in English can be...

Country Report (preview)

SLOVAKIA – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s):

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Slovakia, the national data protection act ("DPA-SK") is called “Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení...

Country Report (preview)

TURKEY – Data Protection Regime Relevant for Cloud Computing Issues
Contributor(s): Begüm Okumus - Bensu Aydın

I. Applicability of National Data Protection Law

[Terminology] In Turkey, there is no national data protection law in force for the time being but there is a Draft Law which is...